Czipész Szaklap, 1913 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

4. CZJPkSZ-SZAKI AP XVI. évfolyam. lást tettünk és alkalmas módosítással tö­kéletesítettük az alapszámitásokat. valamint a divat és szabásmintákat, a kapta állást nem csak tetszetősebb de egysem- m.nt alkalmasabb és szebb fekvésben mutatjuk be, t. i. egyenes talp­alja! (előbb hajtott alakkal biilakk Ezen újításra vonatkozó ismereteket. J lapunk szerkesztője a párisi világ kiállításon — állam költségen tör­tént kiküldetése és tanulmányozása alkalmával szerezte és tudását a (' z i p é s z-S z a k I a p mellékletein és az általa tartott szakoktatásokon érvényesíti is: Lásd a C z i p é s z - S z a k 1 a p 1900. decz. hó lő, számának 192. oldalán közölt A-val jelölt kapta-rajzot; úgyszintén 1901. február és márczius hó I-én megjelen számának divatminta ábráját) úgy annyira, hogy azóta az egyenes aljú és hosszabbított elejti különösen női kapta honosult meg és a divatc/ipő- rajzminták is egyöntetű alakban jelennek meg; sőt mindazoknál akik csak a rajzolással foglalkoztak utánzásra is talált újításunk. Lapunk szerkesztőjének, ki mára lap meg­indítása előtt, az előbbi csipesz-szaklapokban kifejtett szakirodalmi működése által, valamint az 1892. évben megjelent e I ső s z a k k ö n y v é- n e k mcgiiása ésközrebocsájtása folytán a szak- . i o lalom és tanítás téren ismert szakember volt -—. a ezipészipari szakoktatás terén kifejtett működését a nagyméltóságú kereskedelemügyi m. k. minisztérium is méltányolta, «menyiben őt 1901 és 1902. évben vándorszaktanfolyamok vezetésével bírta meg, az 1909. évtől iov.dve j pedig áMami vándortanitóvér nevezte ki. Ez a kitüntetés a legfényesebb bizonyítéka annak, hogy eddigi működésünk ezé!tudatos és a hazai ezipőipar érdekében eredményes volt. A „Czipész-Szaklap“ tárczája. Szaktörténet a czipő iparunkban. Adatok nyomán ismertetjük, hogy a czipész, illetve lábbeli-készítő iparban 1912. esztendőig hány év telt el egy-egy jelentősebb szakesemény óta. 1. Szent Crispin és szent Crispianus, a czipés.zek védöszentjei halálának 1626-ik éve Mindketten mint a keresztény vallás már­tírjai gyi ko'tattak meg 287. évben. 2. A striegani czip: szipartestütet (Po­rosz-Szilézia) alapításának (1301 szept 8.) 3 A drezdai czipészipartestület ala­pításának (1 101. évben.) 4. Hans Sachs születésének (1494. nov. 5. Nürnbergben.) 5. Hans Sachs halálának (Nürnberg 1576. január 19,) 6. Az insbrucki czipészipartestület alapításának (1589) 612 „ „ 512 „ „ 419 „ „ 337 „ „ 324 „ „ Nem dicsekvés képpeu említjük fel az imént jelzett fellette megtisztelő megbízást, hanem annak megemlítésével csak rámutatni akarunk arra, hogy nem kell k ü 1 fő 1 d r e m enni fa n u 1 n i, de nem kell kontárok ke­zébe se kerülni. ' > Ivz, t. szaktársak a mi jubileumunk. Ezekkel számolunk le ami szerény és zajtalan műkö­désünkről és ha szabad valamit hozzá is fűz­nünk. úgy az csak abból a tiszteletteljes kére­lemből áll, hogy t. szaktársaink támogassanak bennünket továbbra is és ismerjék el ezentúl is a becsületes kulturális törekvésünket és odaadó munkálkodásunkat hazai czipőiparunk érdekében. Ez lesz ami legszebb, legméltóbb és leg­fényesebb jutalmunk. Újult erővel. Nem puszta jelszónak irtuk fel azt a két szót czikkünk homlokára, hanem mert átéreztíik annak szükségességét, amit csak e szavak kifejeznek. Ilyenkor az év elején nagyon helyén való felismerni azt a szükségességet, ami a czipés/.kisipar terén mutatkozik, de nemcsak felismernünk keli mindazt, ami iparunkban fontos tényezőnek mutatkozik, ha­nem ily tényezőket legszilárdabb alapokra is fektetni. Az év forduló alkalmával nincs olyan egyén és nincs olyan szervezet, amely ne erezné szükségét annak, hogy önmagával számadást csináljon, tehát ’mintegy erkölcsi mérleget kerítsen életviszonyaiban, amely bizonyos tekintetben prograinmot ne állítson önmagának. Nem lehet ily mérleg, ily programul nélkül a czipész kisipar se. illetve nem odászhatja (4 magá­tól a C z i p é s z-S z a k 1 a p se azt a kötelezettséget, 7. A cilti-i czipészipartestület alapí­tásának (1621.) 8 A bécsi czipészipartestület alapí­tásának (1691.) 9. A magyar ezéhrendszer behozata­lának 10. Az olmützi czipészipartestület alapításának (1740, deczember 12.) 11. A gráczi czipészipartestület ala­pításának (1740. deczember 12.) 12. A budai német vargaczéh alapí­tásának (1773.) 13. Depóid József születésének (1824 január 10 Bpst) 14 Knöfei Róbert születésének (1834. felír. 5 Wilsdorf Szászország) 15. A czipészmesterek betegsegély zó egylet alapításának (1846) 16. A brüni czipészipartestület ala­pításának (1851.) 17. lembergi czipészipartestület ala­pításának 292-ik éve 222 n 213 r> 173 173 140 89 79 „ „ 67 „ „ 62 n n 45 r> n

Next

/
Thumbnails
Contents