Czipész Szaklap, 1914 (17. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Q, ( /ßC? 1Ü72/73 XVII. évfolyam 3 S' ORttvl Budapest környéke, Szt.-Endre, 1914. deczember 1. 1. szám. CZIPÉSZ-SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEH ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. Aranyérem: Pécs Szerkesztőség: SZENTENDRE Budapest környéke Előfizetési dijak: Egy évre ... 10 kor. Fél évre . . . 5 ,, Egyes szám ára 50 fül. Külföldre egész évre 14 K Hirdetések díjszabás szerint Apró hirdetések ára 2 K v- ^ B yt '•&m DF.POLD JÓZSEF Megjelenik minden hó­nap 1-én és 15-én divat- és szabás melléklettel. A melléklet minden elő­fizetőnek ingyen jár. Nyilt-téri közlemény 6 K Ezüstérem : Budapest Kiadóhivatal: SZENTENDRE István-u. 266. sz. Szerkeszti és kiadja: BODH JÓZSEF, áll. czipészipari szaktanító. Az Országos Czípészkísíparos Szövetség központjának, az Aradi, Brassói czípésztársuíat, a Bajai, Berettyóújfalui, Czegíédí, Erzsébetfaívaí, Esz­tergomi, Győrvárosí, czípésztársuíat, — a Gyulai, Kalocsai, Kecskeméti, Kolozsvári, Mískolczí, Nagyszombati, Nagykároly!, Pécsi czípész- és csizmadia-társulat, — a Szabadkai, Szatmár-Németí czípésztársuíat, a Szegedi, Újpesti Ipartestületi Czípész-Szakosztályok, több magán-társulatnak és az ..Első Budapesti Magán Czípész-Szakískola“ hivatalos-lapja. Munkatársak: Krazsof János, Németit Imre, Szabó Lajos, Unger Alajos, Tóth Ignácz, Schaffer Márkus. Jövel idők megújulása! Az átlag-emberek az élet hétköznapi leta- posását végzik és talán soha se jut eszükbe, hogy az életbe a fejlődés, a haladás csiráit embe­ri elme bele tudja vinni. Nem tudja, hogy a legújabb kort a villamossággal, a dróttalan távíróval, a repülő-gépekkel valósították meg embernek, de a kiknek elméjében a teremtő isteni szikra olyan tűzze vált, mely világot átalakító erőt. eszméket fejlesztett ki az elme kohójából. Az átlag-ember ilyenkor az év forduló szakában elmondja a maga már szinte vedletté vált „boldog újévet kivánok“ mondását, és to­vább él a maga sötétségében vagy szürkeségé­ben ; a fejlődés fénye után törtető „lelkesek“ pedig az élet megjavításra törekszenek, koruk­nak új erőket igyekeznek szerezni, hogy az emberiséget megmozdítsák, előbbre vigyék. Hogy nagyon vissza ne menjünk a múlt­ba tudjuk: Gutenberg a könyvnyomtatásnak, Watt a gőzerejének. Vlorzé a táviratnak. Edison a villamosság Csodáinak. Marconi a telegrafá- lás ámulatba ejtő tökéletesítésének feltalálói olyan elmék, a Eöld történetében eltörölhetet- len nyomuk marad a világ összeomlásáig. Az igazi kultur-ember ily embertársak pél­dájában látja azokat a czélokat, amelyekre tö­rekedniük kellene voltaképpen, de ily nagyokat j csak ritkán szül az idők méhe, az ily nagyok­hoz nem nőhetni fel, de a világot tartó oszlo­pok mellett vannak oly pillérek is, melyek ki­sebb és mégis igen jelentékeny feladatot végez­nek. Ezeket a kisebb és mégis jelentékeny fela­datokat is meg kell ismernünk, meg kell olda­nunk. illetve közre kell működnünk, hogy azok megoldassanak. Ez a közreműködésre már a legkisebb emberek is képesek, tehát arra köte­lezve is vannak. Leszállva már most az általánosság ma­gaslatáról, a magunk iparának néhány nagy- hordejű kérdésére térjünk át. amely kérdések megoldásában minden iparostársunk kiveheti a maga részét, de nemcsak kiveheti, hanem arra egyenesen kötelezve van úgy iparának, mint a maga személyes érdekében. Ilyen kötelességek előtárását mikor végez­heti alkalmasabb időben a szaksajtó, mint ilyenkor az úgynevezett újévi fordulón, amidőn lelkünk szinte eped az idők igazi megújulása után. * Az idők megújulását várjuk minden új év beküszöntével, mintha új esztendő beköszönté­sének pillanata, napja csodaerővel bírna az élet boldogabbá való varázslására, vágyakozásunk reményünk megnő, szinte hajlandók vagyunk még a lehetetlenben is hinni. Ebben az ihletet, vágyat, reményt szülő JUBIK és SZIKORA különleges czipészkellékek és szerszá m-üzlete B f D A P E R T. IV.. P á r i s i-utcza 9. szám

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents