História 1984

1984 / 1. szám

Ipartelepítési elképzelés a hidegháború jegyében. Amerika, 1947 1947. április 9.: Sztálin kijelentése Stassen ame­rikai köztársaságpárti vezetőnek: „Az Egyesült Államok és a Szovjetunió gazdasági rendszere különböző, de mégsem viseltek háborút egymás ellen, hanem együttműködtek a háború alatt. Ha két különböző rendszer együtt tudott működni a háború alatt, akkor miért ne működhetne együtt békében?... ez az együttműködés mindkét or­szágnak csak hasznára válhat.” 1947. július 7.: Idézet a Life külpolitikai kom­mentárjából: „Amikor a kommunisták a múlt hónapban átvették a hatalmat Magyarországon, Truman elnök ezt a manővert szó szerint felhá­borítónak nevezte és azt mondta, hogy az USA ezt nem fogja tétlenül nézni. Az elnök felháboro­dott hangulatban beszélt és komolyan gondolta, amit mondott, de mialatt beszélt, az asztalán volt egy dokumentum, mely elvette szavai erejét. A dokumentum egy jelentés volt, amelyet az el­nök Általános Kiképzési Tanácsadó Bizottsága május 9-én terjesztett elő. ... Az USA, a világ két évvel ezelőtti legerősebb katonai hatalma most szembetűnően gyenge és még az ez évre jóváha­gyott nyolcmilliárd dolláros katonai költségvetés is aligha erősítheti meg a nemzetet annyira, hogy készen álljon egy esetleges jövőbeli hadviselésre, amelyben az USA az agresszor elsődleges cél­pontja lesz ... Ami az agresszió lehetőségeit illeti, a Bizottság szerint az USA-nak 1955-ig fel kell erre készülnie. Erre az időpontra előreláthatólag más országok is meg fogják oldani az atombomba előállításának problémáját és el fogjuk veszteni ezt az egyetlen nagy előnyünket, amellyel ma rendelkezünk.” Lásd cikkünket a 7-14. oldalakon História A Magyar Történelmi Társulat folyóirata Megjelenik évente hatszor. Szerkesztőség: Budapest, I., Úri u. 53., 1014 Telefon: 160-418. Levélcím: Pf. 9. Bp., 1250 Felelős szerkesztő: Szerkesztő bizottság: GLATZ FERENC BENDA KÁLMÁN, BÍRÓ FERENCNÉ, DIÓSZEGI ISTVÁN, ERÉNYI TIBOR, Rovatvezetők: HANÁK GÁBOR, KOVÁCS TIBOR, KERTÉSZ ISTVÁN, SIPOS PÉTER, MÓCSY ANDRÁS, RÁNKI GYÖRGY, SZAKÁLY FERENC, VÖRÖS KÁROLY SZÁRAZ GYÖRGY, TOKODY GYULA Szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem (83.7929/09) Kiadja: a Lapkiadó Vállalat 83.1255 Révai Nyomda egri gyáregység. Bp., VII. Lenin krt. 9—11., 1073 Felelős vezető: Felelős kiadó: HORVÁTH JÓZSEFNÉ dr. SIKLÓSI NORBERT vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivatalokban és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, Budapest, József nádor tér 1. 1900 közvetlenül, vagy postautalványon) valamint átutalással a KHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: fél évre 42,— Ft, 1 évre 84,— Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, Budapest, Pf. 149, H—1389 HU ISSN 0139—2409. Index: 25384 KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA! Tartalom Borús József: Atombomba — atomrakéták 4 KRÓNIKA Juhari Zsuzsa—Pók Attila: Fegyverkezési verseny 7 ÁSATÁS Gesztelyi Tamás: Béke és birodalom. Az Augustusi Béke Oltára és a Pax Romana 15 MŰHELY Pótó János: A Wallenberg-emlékmű 17 KÖZÖS DOLGAINK Ádám Magda: A „királypuccsok” és a Kis- antant. I. rész 19 Kovács Endre: Nővé Zámky — Érsekújvár 1938 22 MODERN FORRÁSTUDOMÁNYOK: HERALDIKA Bertényi Iván: Címerek és társadalom 25 Püspöki Nagy Péter: Régi és új magyar városi címerek 27 LEXIKON Gergely Jenő: A magyarországi katolikus egyház struktúrája a polgári korszakban. II. rész 28 GYARAPODÓ KÖZGYŰJTEMÉNYEINK Kővágó Sarolta: Magánalkalmazottak túra­naplói 1926—1941 30 ELSÜLLYEDT VILÁG Gyáni Gábor: A bábától az orvosnőig 31 ÍGY ÉPÜLT Gaál Ernő: „Szemirámisz függőkertje” 34

Next

/
Thumbnails
Contents