Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria-Okmánytárak

...

A 19. század második felében kialakult a modern magyar történetírás intézményrendszere, elindulhattak a tudományos igényű folyóiratok, egyéb kiadványok. Ezek sorában kiemelkedő vállalkozás a Monumenta Germaniae Historica című nagy német forráskiadvány-sorozat mintájára 1857-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya gondozásában megindult Magyar történelmi emlékek (Monumenta Hungariae Historica) sorozata, amely magyar történeti forrásmunkák kiadását tűzte ki célul. A hazai és külhoni levéltárak anyagának összegyűjtésével 132 kötetre rúgó könyvsorozat négy fő részből áll, amely az összes kútfőket négy osztályba sorolva teszi közzé: 1. Okmánytár; 2. Irók (főként 16–17. századi elbeszélő források); 3. Országgyülési Emlékek (főként a 16–17. századi magyarországi és erdélyi rendi országgyűlések iratai) 4. Diplomáciai emlékek. Ebben a 4. osztályban külön sorozatot képez a Török-magyarkori történelmi emlékek c. gyüjtemény két alosztállyal: I. Okmánytár, II. Török történetirók.
A sorozat 1. osztálya az Okmánytárak = Diplomataria, amely egy sor hazai és külföldi levéltárból gyűjtötte össze a magyarországi vonatkozású okmányok, oklevelek, szövegét.
Összesen 41 kötetben az alábbi forrásokat tartalmazza:
Magyar történelmi okmánytár a brüsszeli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból • Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból • Árpád-kori új okmánytár • Alvinczi Péter okmánytára • III. Pál pápa és Farnese Sándor bibornok Magyarországra vonatkozó diplomácziai levelezései • Pázmány Péter levelezése • Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia összeköttetéseinek történetéhez • Okmánytár II. Rákóczy György diplomáciai összeköttetéseihez • A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése • Oláh Miklós esztergomi érsek-prímás és kir. helytartó levelezése • Okirattár Strassburg Pál 1631—33-iki követsége és I. Rákóczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez • A Blagay család oklevéltára • Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok • A horvát véghelyek oklevéltára • Caríllo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai • A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára • Basta György hadvezér levelezése és iratai • Codex diplomaticus Comitum de Frangepanibus • Alsószlavóniai okmánytár • Acta vitam Beatricis reginae Hungariae illustrantia • Jajcza (bánság, vár és város) története

Contents 23,124 pages