Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores-Írók

...

A 19. század második felében kialakult a modern magyar történetírás intézményrendszere, elindulhattak a tudományos igényű folyóiratok, egyéb kiadványok. Ezek sorában kiemelkedő vállalkozás a Monumenta Germaniae Historica című nagy német forráskiadvány-sorozat mintájára 1857-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya gondozásában megindult Magyar történelmi emlékek (Monumenta Hungariae Historica) sorozata, amely magyar történeti forrásmunkák kiadását tűzte ki célul. A hazai és külhoni levéltárak anyagának összegyűjtésével 132 kötetre rúgó könyvsorozat négy fő részből áll, amely az összes kútfőket négy osztályba sorolva teszi közzé: 1. Okmánytár; 2. Irók (főként 16–17. századi elbeszélő források); 3. Országgyülési Emlékek (főként a 16–17. századi magyarországi és erdélyi rendi országgyűlések iratai) 4. Diplomáciai emlékek. Ebben a 4. osztályban külön sorozatot képez a Török-magyarkori történelmi emlékek c. gyüjtemény két alosztállyal: I. Okmánytár, II. Török történetirók.
A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya kiadásában jelent meg 1857 és 1906 között a Monumenta Hungariae Historica = Magyar Történelmi Emlékek sorozatban, annak második osztályaként a Scriptores = Írók al-sorozata. A 38 kötetes forrásközlés-folyam főként 16–17. századi elbeszélő forrásokat, levelezéseket, naplókat tesz közzé tudós történészek bevezető tanulmányaival, egyebek mellett az alábbi műveket:
• Szerémi György. II. Lajos és János királyok házi káplánja Emlékirata Magyarország romlásáról
• Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái
• Gr. Illésházy István nádor följegyzései
• Hidvégi Mikó Ferenc históriája
• Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai
• br. Apor Péter munkái
• Brutus János Mihály m. kir. történetíró magyar históriája
• Thököly Imre naplója, levelezése
• Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar históriája
• Baronyay Decsi János magyar históriája
• Szamosközy István történeti maradványai
• Kritobulosz: II. Mehemet élete
• Magyar történelmi évkönyvek és naplók

Tartalomjegyzék 18 340 oldal